source from  aldbtmd12

 

#instagram #instasize #daily #selfie #셀피#일상#영화#촬영#추억#개봉#셀스타그램#얼스타그램#브이#사극#배우#해맑음# 이제올려도되나앙 드뎌개봉한다 한컷도 안잡히더라도 ㅠㅠ 난추위에싸우며......열심히찍었다....ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ#기대#겨울#운평#간신 #5월14일 개봉
 
比較好奇的是上面寫的5/14上映的真實性???呵呵呵
反正直豎橫豎都是5月的某一天...
 
5月我家阿呆應該會忙屬~><
11117094_875428065850761_1501075136_n   
  

 

 

 

 

 

11143033_1557937507823091_61654277_n  

 

    太后 AMY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()